Search form

Matthew 25:34

34Baki ngayu wirimalaru, jangayu yanyba yalungi, nanamukuyngka karriya ngakindu, ‘Kabukawa. Janarri jungku kingkarri nangandu Kudnyina yurrngumba barri. Narri jungkuyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki Buwakanya Kud nyulu mirnarrijbangka muwa narringi. Wabula kamambarra, waluwa yabimbayi yaji Kudwanyi, waluwa nyuli yabimba laliji baki jamba, nanamanji barri mankumanku nangki Kud, janyulu kuyu narrinya nanganginkurri yajiyurri, narri jungunkanyi nangandu yurrngumba. Nani barri mankumanku nangki Kud wabula. Baki nanijba nyulu yabimbaka nanda yaji. Janarri jungku nangandu kingkarri yurrngumba barri lalijina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index