Search form

Matthew 25:43

43Jali ngayu ngurranyi narringi, baki miku nganarriyanyi kandimba. Jali ngayu mikuyaji jumbalanyi, baki miku nganarriyanyi wajba jumbalanyi. Jali ngayu lunji, baki miku nganarriyanyi lalanba. Jali ngayu jungku brisinyina, baki miku nganarriyanyi yidadamba. Nanankardi barri jangayu manjijba narrinya jangurri. Barriwa.’ Nani barri jangayu yanyba yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index