Search form

Matthew 25:46

46Nani barri jangayu jananganja yalunya, nanamuku balkimuku. Baki jangayu manjijba yalunya wayka Yilyurri, yalu jungunkanyi nanaba yurrngumba. Ngala nanamuku kunybamuku, jangayu manjijba yalunya kingkarri nangandurri Kudyurri, baki nanaba jayalu jungku mili wanka nangandu yurrngumba barri. Barriwa.” Nani yanybayi Jisus yalungi milidimbikanyi yalunya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index