Search form

Matthew 26:16

16Nanankardi barri nanangini Judaswanyi nyuliyanyi kuyu yalunya mambukamuku jurjkanyi nangandurri Jisusyurri, yalu marrimbiji Jisus. Yurrngumba nangki mankumanku yanka janyulu kuyu yalunya nangandurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index