Search form

Matthew 26:18

18Yanybayi Jisus kujarrayngka yalungi. Nyuli karu bulanya, jabula jilajba yingkarri kandiyurri nangangi Jisuskanyi. Yanyba nyuli, “Jalija nimbala wanbiya nangandu, baki janimbala yanyba nayinda jangkurr nangangi, ‘Nanda Milidimbawarr nurrungi, nyulu yanybaka, barringa barri bukamba nyulu wakinkanyi nayiba jambana. Nyulu baki nanganginmukunyi kandimukunyi, janurru jarrba nayinda wangarr kamu nganyinyina barrawuna.’ Nani barri janimbala yanyba nangangi, baki janimbala yarrijba yaji wangarranyi nanganginyina barrawuna.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index