Search form

Matthew 26:2

2“Narri jingkijbangka, baku barri yingkana munganawa jayalu yabimba nanda wangarr, niji Kangandijba Barndana Yajinyi, jalili yalu jarrba nanda bulungu nangangi jibkanyi, baki damba ngala nyulu mikuyaji bululunyi. Jayalu yabimba nanda wangarr yingkana munganawa, baki nanamanji barri, janganjalu wudumba, Buwanya Bukambijuyngka. Janganjalu wudumba. Janganjalu langandaba wabangkarra kurndana kurdanbiji ngana.” Nani nyuli yanyba yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index