Search form

Matthew 26:34

34Ngala yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Ngayu karungka ninga. Bukambiju janarri wirlku ngakinbunanyi, baki mili yaji janinji yabimba ngaki. Janinji karu yalunya yingkamuku, miku nganinjimi jingkijba. Kujarraka barndayka janinji karu yalunya, miku nganinjimi jingkijba, waluwa kayaja nanda julaki barrinani dalmurra. Waluwa nyulu kayaja kamu ngala nyulu kambalingijba yaji.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index