Search form

Matthew 26:36

Yanybayi Jisus Mududu Nangangi Kudkanyi.

36Mili barri yali jilajba Jisus baki nanganginmuku kandimuku, baki wanbiya yali nananyina yajina munjimunji, niji Kidsamani. Yanybayi Jisus yalungi, “Janarri jungku nayiba, ngala jangayu jilajba bijal bundu. Jangayu yanyba mududu nangangi Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index