Search form

Matthew 26:41

41Janarri najbawa ngakindu, baki janarri yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Marda narrimi ngajaka Kud, nyulu yabimbiji narrinya ngiruka nangangi barri. Nulijba narri najbawankanyi yaji ngakindu, ngala narri ngunjarra, baki narri kuluka. Nulijba narri yabimbikanyi kunyba yaji, ngala miku narrimi ngiruka yabimbikanyi kunyba yaji. Ngala Sayidin nyulu ngiruka. Nyulu nulijbangka jujambikanyi narrinya, narri yabimbikanyi balki yaji. Nanankardi barri marda narrimi ngajaka Kud, nyulu yabimbiji narrinya ngiruka nangangi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index