Search form

Matthew 26:47

Marrimba Yali Jisus.

47Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus yalungi, baki wanbiyayi nanda yingka kandi Judas, baki kajamuku yalu nangandu. Yingkamukunyi yali kuyu wunanybala jankunbijinyi, yingkamukunyi yali kuyu kuduru. Manjijbayi yalunya mambukamukunyi jurjkanyi, baki malbumalbuwanyi, yalu marrimbiji Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index