Search form

Matthew 26:57

Karrinjayi Jisus Walu Yalundu Kunsilmukunyina.

57Nanamukunyi jali yalu marrimba Jisus, kuyu yali Jisus barrawurri. Nanda nangangi barrawu, walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi, niji nangangi Kayabas. Nanaba jungkuyi milidimbawarrmuku yuwanyi baki malbumalbumuku. Malumba yali jungku nananyina barrawuna, baki yukumba yali nangangi Jisuskanyi. Yali kuyu Jisus yalundurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index