Search form

Matthew 26:59-60

59-60Nanamuku walkurramuku mambukamuku jurjkanyi, baki nanamuku kunsilmuku, nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Kujba yali yingkamukuyngka, yalu karunkanyi jujambawarrayngka jangkurranyi nangangi Jisuskanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba. Jala yingkamuku yalu yanyba jujambawarr jangkurr nangangi, baki nanamuku mambukamuku baki kunsilmuku, jayalu yanyba kurdanbikanyi Jisus. Nanankardi yali kujba yalungi jalija yalu yanyba jujambawarr jangkurr nangangi Jisuskanyi. Kajamukunyi yali yanyba jujambawarr jangkurr nangangi, ngala miku yaliyanyi yanyba balkinyi yajinyi jali yabimba Jisuswanyi. Miku yaliyanyi yanyba nanganginkanyi balkinyi yajinyi, yalu kurdanbikanyi Jisus. Kujba yalungki yingkamukuyngka. Ngajaka yali yingka, baki yingka, baki yingka. Baki kujarra nganinyiwuya buli jilajba yalundurri kunsilmukuyngkurri. 61Baki yanyba buli yalungi, “Nayinda nganinyi, wabula nyuli yanyba, ‘Yuku ngayu dalyamba nayinda walkurra jurj. Ngala baku barri, kujarraka barndayka, yuku jangayu mili yabimba yingka jurj.’ Nani nyuli yanyba wabula. Duja ngali karungka narrinya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index