Search form

Matthew 26:63

63Ngala miku nyuliyanyi jananganja nanda mambuka Jisuswanyi. Karda nyuli jungku. Baki mili ngajakayi Jisus walkurranyi mambukawanyi jurjkanyi, “Karukiyi nurrunya duja. Mankuka nganyi jangkurr Kudwanyi. Ninji kuna nanda Krayis jali manjijba Kudwanyi. Ninji kuna Jandanyi nangangi Kudkanyi. Karukiyi nurrunya duja jangkurranyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index