Search form

Matthew 26:64

64Baki jananganjayi walkurra mambuka Jisuswanyi, “Yi. Ngayu Krayis. Ngala ngayu karungka narrinya. Janganarri najba Buwanya Bukambijuyngka. Janganarri najba jungunkurri kingkarri nangandu Kudnyina, baki badaykurri kingkarrinya lalijinanyi ngaluna. Nani barri janganarri najba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index