Search form

Matthew 26:65

65Jali manku nanda jangkurr mambukawanyi jurjkanyi, baki bakarramba nyuli nangangi jumbala. Nani yalili bakarramba yalungi jumbala Jumukunyi, jalili yingka yanyba balki jangkurr nangangi Kudkanyi. Bakarramba nyuli nangangi jumbala, baki kaya nyuli kudanyu barri, “Jujamba nyuli yalunya. Jujamba. Jujambawarr jangkurr nyuli yanyba ngambalangi nangangi Kudkanyi. Nyulu balkimirra. Mikujiyi kuyu mili karunkanyi ngambalanya nanganginkanyi balkinyi yajinyi. Ngambala mankuyi nangangi jangkurr. Barriwa nyulu balkimirra.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index