Search form

Matthew 26:68

68Ngirrikimba yali Jisus, baki yali yanyba nangangi, “Jaliyi ninji dujanya Jandanyi nangangi Kudkanyi, baki karukiyi nurrunya, wanjangini ninya daba. Marda ninjimi jingkijba nanda jali ninya daba, jaliyi ninya manjijbayi Kudwanyi. Karukiyi nurrunya wanjani nanda nganinyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index