Search form

Matthew 26:69

Yanybayi Bida, Miku Nyuliyanyi Jingkijba Jisus.

69Jungkuyi Bida barrikina muwana, lukuluku nananyina barrawuna. Jilajbayi nangandurri jibarri jalili waki nangangi mambukanyi jurjkanyi. Jilajba nyuli nangandurri Bidayurri, baki nyuli yanyba nangangi Bidanyi, “Ninya jingkijbangka, jungku ninji barri nangandu Jisusnyina, nangangi yaji Kalili. Ninji marda jungkuka nangandu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index