Search form

Matthew 26:75

75Baki mankuwayi Bidawanyi nanda jangkurr jali yanyba Jisus nangangi barrin, “Kujarraka barndayka janinji karu yalunya, miku nganinjimi jingkijba, waluwa kayaja nanda julaki barrinani dalmurra.” Mankuwayi nanda jangkurr Bidawanyi, baki ngindu nangki muwa kudanyu barri. Barlba nyuli juju barri, baki ngindu nangki muwa. Kudanyu nangki ngindu muwa mirlarryudi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index