Search form

Matthew 27:12

12Baki yali jujamba Bilad nangangi Jisuskanyi, nanamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi, marda malbumalbuwanyi. Yanyba yali balki jangkurr nangangi Jisuskanyi. Jujamba yali Bilad nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi. Ngala miku nyuliyanyi yanyba Jisus. Miku nyuliyanyi jananganja yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index