Search form

Matthew 27:17

17Badajbayi walkurra muramuku barrawurri Biladkanyi. Jilajba yali mankunki yaji nangangi Jisuskanyi. Karrinja yali nanaba danbina, baki ngajakayi yalunya Biladwanyi, “Nayimanji barri, ngayili muningka manjijba yingamali nganinyi brisinanyi. Ngala wanyi jangayu manjijba nanijba barri. Nanda nganinyi niji Barabas kuna. Nayinda kuna Jisus, niji nangangi Krayis. Wanyi jangayu manjijba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index