Search form

Matthew 27:19

19Ngala jungkuyi Bilad kurdusnyina, baki manjijbayi jangkurr nangandurri nanganginyi maninganjawanyi. Manjijba nyuli nayi jangkurr nangandurri, “Buwarrajimba ngayi yaji barrin mungana. Buwarrajimba ngayi yaji nangangi Jisuskanyi. Nanankardi ngayu jingkijba nyulu yurlurrmba nganinyi, kunybamirra. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Miku. Nginduka ngayu muwa nangangi. Mikujiyi yabimba balki yaji nangangi. Mikujiyi manjijba yalundurri, yalu kurdanbikanyi.” Nani barri manjijbayi jangkurr nangandurri maninganjawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index