Search form

Matthew 27:20

20Jungkuyi Bilad kalawuyngkurru kurdusnyina, ngala nanamuku muramuku yali jungku danbina. Yanybayi yalungi muramukuyngka nanamuku mambukamuku jurjkanyi baki malbumalbumuku. Karu yalunjali marda yalimi ngajaka Bilad, janyulu muningka manjijba nanda nganinyi Barabas brisinanyi, ngala janyulu manjijba Jisus janybikanyi nangka. Nani barri yali yanyba kudanyu yalungi muramukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index