Search form

Matthew 27:24

24Baki jingkijbayi Biladwanyi, miku nyuliyi yabimba yalunya, yalungka yangkalambikanyi yalunginkanyi jangkurranyi nangangi Jisuskanyi, ngala jayalu mili ngarrangarra muwa, baki jayalu kijijiwujba danbina. Nani barri jingkijbayi Biladwanyi, baki wudumba nyuli wabuda. Wakardaba nangki marni walu yalundu muramukunyina. Nani nangki wakardaba marni minimbiji yalunya, miku nanda nangangi yaji kurdanbikanyi Jisus. Baki yanybayi Bilad yalungi, “Miku ngayimi nulijba kurdanbikanyi nanda Jisus. Nanda narringi yaji. Miku ngaki.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index