Search form

Matthew 27:25

25Ngala yali jananganja Bilad muramukunyi, “Yi. Nurrungi nanda yaji kurdanbikanyi Jisus. Nurru Jumuku, janurru nurru yanyba kurdanbikanyi Jisus. Jaliyi nayinda balki kurdanbikanyi Jisus, baki yuku janyulu daba nurrunya Kudwanyi. Janyulu yabimba balki yaji nurrungi baki nurrunginmukuyngka mimimba nurru yalunya, jala yalu juju bayngkani nurrundu. Nani yuku janyulu daba nurrunya, jaliyi balki kurdanbikanyi Jisus. Janangka janyba nurrunginkanyi yajinyi, miku nganyingkanyi yajinyi.” Nani barri yali jananganja Bilad. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index