Search form

Matthew 27:32

Langandaba Yali Jisus Wabangkarra Kurndana.

32Ngala yali jilajba bayungu, baki yingka nganinyi, niji Sayimin, nyuli jilajba bayunguna. Nangangi yaji juju bayungu, yaji niji Sayirin. Nyulu jilajbayi bayunguna nananyina yubalina. Baki nanamukunyi ngarrkadabawarranyi, yali jirrinyba nanda nganinyi, nyulu kuyunkanyi nanda wabangkarra kurnda nangangi Jisuskanyi. Baki dukangarrijba nyuli kurnda bayangarriji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index