Search form

Matthew 27:4

4Yanyba nyuli yalungi, “Ngayu balki. Yabimba ngayi balki yaji jali ngayu kuyu yalunya narringinmuku yilarrmuku wudumbiji Jisus. Nanankardi jayalu kurdanba Jisus, ngala nyulu kunyba nganinyi. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Miku. Ngala ngayu barri balkimirra.” Barriwa. Ngala jananganja yali Judas, “Miku nanda nurrungi yaji. Miku. Barriwakiyi barlba. Kuyukiyi nayinda dungala nurrunbunanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index