Search form

Matthew 27:40

40“Yanybayi ninji, yuku janinji dalyamba nanda walkurra jurj, ngala baku barri kujarraka barndayka, yuku janinji yabimba yingka mili jurj. Jaliyi yuku ninji yabimba yaji nani, jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi, baki lalanba nganyingkiyi. Karralakiyi wayka kurndananyi, jaliyi ninji dujanya jandanyi nangangi Kudkanyi.” Nani barri yali yanyba balki jangkurr nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index