Search form

Matthew 27:55-56

55-56Jali langa Jisus kurndana, jali nangka janyba, baki karrinjayi jawuda jibarrimuku bundu bijal nangandu. Yali nanamuku jibarrimuku jalili yalu jilalajba nangandu Jisusnyina, jalili yalu lalanba Jisus, baki yali badajba langina Kalilinanyi nangandu. Kudiya yalungi, yingka jibarri nangangi niji Mari Makdalin, yingka nangangi niji Mari, nyuli ngardanganja bulangi Jayimskanyi baki Jusibkanyi. Yingka nyuli maninganja nangangi Sibidikanyi. Karrinja yali juju bijal nangandu Jisusnyina jali nangka janyba.

Makaba Yali Jisus Mankanyi.

57-58Baki yingka nganinyi, niji nangangi Jusib, nangangi yaji Yarimadiya, nyuli jungku jirdi kajanyi yajinyi, kajanyi dungalanyi. Nyuli marda kandi nangangi Jisuskanyi. Ngabungabu barri nyuli jilajba nanankurri mambukarri Biladyurri, baki ngajaka nyuli Bilad, “Jangayu kuna kuyu nanda Jisus mankanyi makaykanyi. Yuku kuna jangayu kuyu nangangi mankanyi.” Barriwa. Baki karuyi nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku Biladwanyi, yalu waykanyi nanda Jusib mankanyi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index