Search form

Matthew 28:10

10Yanybayi Jisus bulangi, “Miku nimbaliyi marrala ngaki. Janimbala jilajba yalundurri, ngakinmukuyngkurri kandimukuyngkurri, jala ngayu bababanyamba ngayu yalunya. Janimbala karu yalunya, jayalu jilajba langki Kaliliyurri. Nanaba janganjalu najba.” Barriwa. Nani buli najba Jisus, baki mili buli jilajba yalundurri kandimukuyngkurri karunki yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index