Search form

Matthew 28:14

14Ngala nanda mambuka Bilad, jaliyi yingkawanyi karu Bilad narringinkanyi jangkurranyi, narri kulukankanyi, jala marda narriyanyi lalanba nanda kumayangu, jaliyi yingkawanyi karu Bilad nani narringi, baki janurru nurru yanyba nangangi Biladkanyi narringi. Janurru kurrkunba Bilad nyulu yabimbikanyi kiji narringi, nyulu daykanyi narrinya. Yuku narri jungku mardumardu muwa nanginkanyi yajinyi. Miku nurriyi munyajba Bilad, nyulu yabimbikanyi kiji narringi.” Nani barri yalunjali jirrinyba, yalu yanybiji jujambawarr jangkurr yilarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index