Search form

Matthew 28:20

20Janarri milidimba yalunya, yalu ngayangayiykanyi ngakinkanyi jangkurr. Jayalu ngayangayijba bukambijuyngka nanankanyi jangkurranyi jali ngayu milidimba narrinya. Mankumankuwa narri. Jangayu jungku narrindu yurrngumba barri. Jangayu jungku narrindu kurduluna yurrngumba nanankurri jalija bukamba yaji Kudwanyi.” Barriwa barri. Bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index