Search form

Matthew 28:7

7Ngala janimbala dulu wirlku yalundurri nanganginmukuyngkurri kandimukuyngkurri. Janimbala karu yalunya nangangi Jisuskanyi, walajba nyuli, nyulu mili wanka jungkuka. Baki nyulu jilajbangka langki waluwa yalundu Kaliliyurri. Nanaba jayalu najba Jisus. Barriwa. Nani janimbala karu yalunya. Ngala miku nimbaliyi mamanumba nayinda jangkurr.” Barriwa. Nani barri yanybayi Yanjil bulangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index