Search form

Matthew 3

Milidimbayi yalunya Junwanyi Ngurrunbawarranyi.

1Baku barri, jali jardijba Jisus walkurra nganinyi, baki yingka nganinyi niji Jun, nyuli jilajba mangkurruyurri yajiyurri, nananyina yajina niji Judiya. Yalili nijarrijba nanda nganinyi “Jun Ngurrunbawarr.” Jungku nyuli mangkurruna yajina, bundu bundalina niji Jurdan. Baki nyuli milidimba yalunya nanaba jangkurranyi nanganginkanyi Kudkanyi. 2Nyulili karu yalunya, “Wijbakiyi jungku balki nangangi Kudkanyi. Marda narrimi ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Marda narrimi ngindu muwa, badajbangangi winyurruwa nanda lalanbawarr ngambalangi. Janyulu badajba winyurruwa barri.” Nani barri nyulili karu yalunya. 3Nanda wankalanyi Yayisaya jalili yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi. Yarrijba nyuli jangkurr nanankanyi nganinyingkanyi Junkanyi. Yarrijba nyuli nayi barri, “Jilajbaja nganinyi mangkurruna. Kaya janyulu kudanyu barri. Kaya janyulu nayi barri, ‘Birrirrinja narringkaja kurdulu, badajbajangangi nanda walkurra mambuka. Janyulu badajba, nanda jalija manjijba Kudwanyi. Birrirrinja narringkaja kurduluna nangangi.’ ” Nani barri yarrijbayi Yayisayawanyi nangangi Junkanyi. 4Nanda Jun Ngurrunbawarr nayi nyulili jungku. Wudumba nyulili nganya nanankanyi yanimalkanyi niji kamil. Nanda kamil barrinani yarrama. Wudumba nyulili nganya, bakili nyuli yabimba jumbala nangangi nanaba nganyana. Bakili nyulu kijijba waba nanganginyina muwana. Wardamba nangkili ngawamba nyangkunyalinyi baki ngandalanyi. Miku nangkiyanyi wardamba barnyinyi, ngawamba nyangkunyalinyi baki ngandalanyi. 5Kajamuku yali badajba nangandurri mankunki nangangi jangkurr. Badajba yali bayunguna Jirusalimnanyi, baki kulani nanamunanyi walkurrananyi yajinanyi, niji Judiya. Baki nanamunanyi yajinanyi bundu bundalina, niji Jurdan, yali badajba nanamunanyi yajinanyi marda nangandurri. 6Ngindu yali muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki karu yali Jun, yali jungku balki nangangi Kudkanyi. Baki nyuli ngurrunba yalunya wabudana Junwanyi. Nyuli babdayis yalunya bundalina niji Jurdan. Barriwa.

7Badajba yali yingkamuku nangandurri Junyurri, nyuluja ngurrunba yalunya marda. Kudiyamuku yali Barasimuku jalili kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala miku yaliyanyi jingkijba Kud. Baki kudiyamuku yali Sajusimuku jalili durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala yalili yanyba, mikuyaji Yanjilkanyi, baki miku ngambaliyi jungku wanka yurrngumba, ngala ngambalaja jungku kurdan yurrngumba barri. Nanamuku yali badajba nangandurri marda. Najbayi yalunya Junwanyi, baki ngirrwa nyuli yalungi, “Narri balkimuku barrinani miya. Wanyingini karuyi narrinya nangangi Kudkanyi, janyulu manjamanjamba narringi balki yaji baki nanankardi janyulu miku daba narrinya. Wanyingini karuyi narrinya wirlkunkanyi nanankanyi balkinyi yajinyi jalija yabimba narringi Kudwanyi. 8Jaliyi narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi, baki marda narringkimi yangkalamba narringinanyi balkinanyi yajinanyi. Marda narrimi yabimba ngawamba kunyba yaji, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba narrinya, narri ngindunkanyi muwa jungunkanyi narri balki. Jayalu jingkijba narrinya ngindunkanyi muwa, jaliyi narri yabimba ngawamba kunyba yaji. 9Marda narringkimi miku mankumanku nangangi Kudkanyi, nyulu yanybaka narringi, narri jungku kunyba nangangi. Kunyba narri jungku nangangi, Yabrayamngangi nyuli narringi wankalanyi nijanganjinyi. Marda narringkimi miku mankumanku nangangi, narri jungunkanyi kunyba nangangi, narri jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi, nyulungangi Yabrayam jungkuyi kunyba nangangi Kudkanyi. Yanybaka Kud narringi, narri jungunkanyi balki nangangi. Narri jungkuka balki nangangi, mikungangi narrimi ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri janyulu yabimba balki yaji narringi Kudwanyi. Miku narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi, barrinani jungkuyi Yabrayam kunyba nangangi. Miku narrimi barrinani dujanya jandanyimuku nangangi Yabrayamkanyi. Yuku nyulu kuyungka nayinda dungalamuku Kudwanyi. Yuku nyulu wankambaka yalunya, baki yabimba yalunya nganinyimuku, yalu jungunkanyi barrinani dujanya jandanyimuku nanankanyi wankalanyi Yabrayamkanyi. Ngala narri balkimuku, baki nanankardi janyulu yabimba balki yaji narringi Kudwanyi.” Barriwa. Nani barri ngirrwayi Jun yalungi. Muningka nyuli yanyba dungalanyi. Nanda dungala barrinani ngurranyimuku jali baku kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Yali jungku dujanya nanganginmuku jandanyimuku Yabrayamkanyi. 10Baki mili nyuli yanyba yalungi. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Yingka nganinyi, kajamuku nanganginmuku kalawanyi. Kudiyamuku yalu kunybayudi mamayudi, ngala kudiyamuku mikuyaji mamanyi yalundu. Baki wudumbaka lama nganinyiwanyi, dayangka nyulu kalawanyi jala mikuyaji mamanyi. Dayangka nyulu, baki janybaka jangurri. Barriwa. Nanda nganinyi, nyulu barrinani Kud, baki nanamuku kurndamuku, yalu barrinani nganinyimuku. Kudiya nganinyimuku yalu jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani kurnda jirdi kajanyi mamanyi. Ngala kudiya nganinyimuku yalu jungkuka balki nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani nanda kurnda jala mikuyaji mamanyi, jali nyulu daya baki janybayi jangurri. Nanamuku balkimuku nganinyimuku janyulu bukamba yalunya Kudwanyi. Janyulu janyba yalunya jangurri. 11Ngayu yawumba narrinya wabudana, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba narrinya. Jayalu jingkijba narrinya, narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi, ngala yingka janyulu badajba bayngkani ngakindu. Nanda jalija badajba bayngkani ngakindu, nyulu walkurra mambuka. Nyulu mili walkurra mambuka ngaki. Nyulu ngiruka, ngala miku ngayu ngiruka barrinani nyulu. Nanda jalija badajba, janyulu yawumba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Janyulu yawumba Kunyba Ngarndu narrindu, jaliyi narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Ngala jaliyi narri miku ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi, baki yajbaja narrinya janguwanyi, mankanyi narringi. Barriwa. 12Jala yalu wudumba nanda daburrul yami jarrkanyi, baki waluku yalu dulaba nanda waban yaminanyi. Yajba yalu nanda waban janguna, ngala yalu kilimba nanda yami jarrkanyi yaji. Nanda yami kunyba mama. Baki nani barri nanda jalija badajba, janyulu manjijba yalunya balkimuku jangurri Yilyurri, ngala janyulu kilimba yalunya jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi.” Nani barri yanybayi Jun yalungi jali jila nangandurri. Barriwa.

Ngurrunbayi Jisus Junwanyi.

13Nanamanji barri badajbayi Jisus nangandurri Junyurri. Badajba nyuli langina nanganginmunanyi yajinanyi Nasaridnanyi. Nanda yaji Nasarid, nananyina walkurranyina yajina, niji Kalili. Badajba nyuli ngurrunbiji Jisus Junwanyi. 14Ngala mikukiyanyi nulijba Jun ngurrunbikanyi Jisus. Yanyba nyuli Jisuskanyi, “Marda nganinjimi ngurrunba, ngala ninji jilajbayi ngakindurri, ngayu ngurrunbikanyi ninga.” 15Ngala jananganjayi Jisuswanyi, “Janinji yabimba nanda jala ninga karu. Nani barri yanybaka Kud. Janungkala yabimba nanda jala nyulu nulijba niyangi yabimbikanyi yaji.” Barriwa. Baki ngayangkuyi Jun nangangi, janyulu ngurrunba Jisus. 16Baki ngurrunbayi Jisus wabudana Junwanyi. Walajba nyuli waykalinya wabudananyi, baki yinarramba nyuli najba laliji kingkarri. Najba nyuli laliji bardawambikurri nangka. Baki najba nyuli nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi karralankurri kingkarrinya wayka nangandurri. Jungkuyi Ngarndu Kudkanyi nangandu barrinani babangka kulukuku kingkarrinya wayka baki jungkuka kurndana, nani barri karralayi wayka Kunyba Ngarndu Kudkanyi nangandurri Jisusyurri, baki jungkuyi nangandu. 17Baki yanybayi Kud jangkurr kingkarrinya. Yanyba nyuli, “Nayinda nyulu ngakinmirra jandanyi. Maruka ngayu muwa nangangi kudanyu barri. Nyulu jungkuka kunyba baki mirnarrijba ngayu muwa nangangi.” Nani barri kingkarrinya yanybayi Kud. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index