Search form

Matthew 3:10

10Baki mili nyuli yanyba yalungi. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Yingka nganinyi, kajamuku nanganginmuku kalawanyi. Kudiyamuku yalu kunybayudi mamayudi, ngala kudiyamuku mikuyaji mamanyi yalundu. Baki wudumbaka lama nganinyiwanyi, dayangka nyulu kalawanyi jala mikuyaji mamanyi. Dayangka nyulu, baki janybaka jangurri. Barriwa. Nanda nganinyi, nyulu barrinani Kud, baki nanamuku kurndamuku, yalu barrinani nganinyimuku. Kudiya nganinyimuku yalu jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani kurnda jirdi kajanyi mamanyi. Ngala kudiya nganinyimuku yalu jungkuka balki nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani nanda kurnda jala mikuyaji mamanyi, jali nyulu daya baki janybayi jangurri. Nanamuku balkimuku nganinyimuku janyulu bukamba yalunya Kudwanyi. Janyulu janyba yalunya jangurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index