Search form

Matthew 3:11

11Ngayu yawumba narrinya wabudana, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba narrinya. Jayalu jingkijba narrinya, narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi, ngala yingka janyulu badajba bayngkani ngakindu. Nanda jalija badajba bayngkani ngakindu, nyulu walkurra mambuka. Nyulu mili walkurra mambuka ngaki. Nyulu ngiruka, ngala miku ngayu ngiruka barrinani nyulu. Nanda jalija badajba, janyulu yawumba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu. Janyulu yawumba Kunyba Ngarndu narrindu, jaliyi narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Ngala jaliyi narri miku ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi, baki yajbaja narrinya janguwanyi, mankanyi narringi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index