Search form

Matthew 3:3

3Nanda wankalanyi Yayisaya jalili yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yarrijba nyuli jangkurr najana Kudkanyi. Yarrijba nyuli jangkurr nanankanyi nganinyingkanyi Junkanyi. Yarrijba nyuli nayi barri, “Jilajbaja nganinyi mangkurruna. Kaya janyulu kudanyu barri. Kaya janyulu nayi barri, ‘Birrirrinja narringkaja kurdulu, badajbajangangi nanda walkurra mambuka. Janyulu badajba, nanda jalija manjijba Kudwanyi. Birrirrinja narringkaja kurduluna nangangi.’ ” Nani barri yarrijbayi Yayisayawanyi nangangi Junkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index