Search form

Matthew 3:7

7Badajba yali yingkamuku nangandurri Junyurri, nyuluja ngurrunba yalunya marda. Kudiyamuku yali Barasimuku jalili kudanyu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala miku yaliyanyi jingkijba Kud. Baki kudiyamuku yali Sajusimuku jalili durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala yalili yanyba, mikuyaji Yanjilkanyi, baki miku ngambaliyi jungku wanka yurrngumba, ngala ngambalaja jungku kurdan yurrngumba barri. Nanamuku yali badajba nangandurri marda. Najbayi yalunya Junwanyi, baki ngirrwa nyuli yalungi, “Narri balkimuku barrinani miya. Wanyingini karuyi narrinya nangangi Kudkanyi, janyulu manjamanjamba narringi balki yaji baki nanankardi janyulu miku daba narrinya. Wanyingini karuyi narrinya wirlkunkanyi nanankanyi balkinyi yajinyi jalija yabimba narringi Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index