Search form

Matthew 3:8

8Jaliyi narri ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi, baki marda narringkimi yangkalamba narringinanyi balkinanyi yajinanyi. Marda narrimi yabimba ngawamba kunyba yaji, baki yingkamukunyi jayalu jingkijba narrinya, narri ngindunkanyi muwa jungunkanyi narri balki. Jayalu jingkijba narrinya ngindunkanyi muwa, jaliyi narri yabimba ngawamba kunyba yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index