Search form

Matthew 3:9

9Marda narringkimi miku mankumanku nangangi Kudkanyi, nyulu yanybaka narringi, narri jungku kunyba nangangi. Kunyba narri jungku nangangi, Yabrayamngangi nyuli narringi wankalanyi nijanganjinyi. Marda narringkimi miku mankumanku nangangi, narri jungunkanyi kunyba nangangi, narri jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi, nyulungangi Yabrayam jungkuyi kunyba nangangi Kudkanyi. Yanybaka Kud narringi, narri jungunkanyi balki nangangi. Narri jungkuka balki nangangi, mikungangi narrimi ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Baki nanankardi barri janyulu yabimba balki yaji narringi Kudwanyi. Miku narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi, barrinani jungkuyi Yabrayam kunyba nangangi. Miku narrimi barrinani dujanya jandanyimuku nangangi Yabrayamkanyi. Yuku nyulu kuyungka nayinda dungalamuku Kudwanyi. Yuku nyulu wankambaka yalunya, baki yabimba yalunya nganinyimuku, yalu jungunkanyi barrinani dujanya jandanyimuku nanankanyi wankalanyi Yabrayamkanyi. Ngala narri balkimuku, baki nanankardi janyulu yabimba balki yaji narringi Kudwanyi.” Barriwa. Nani barri ngirrwayi Jun yalungi. Muningka nyuli yanyba dungalanyi. Nanda dungala barrinani ngurranyimuku jali baku kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Yali jungku dujanya nanganginmuku jandanyimuku Yabrayamkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index