Search form

Matthew 4:1

Balanjayi Jisus Sayidinwanyi.

1Baki manjijbayi Jisus kingkarri Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Manjijba nyuli Jisus kingkarri dungalarri. Jungkuyi Jisus dungalana. Mikuyaji yingkanyi nanaba. Yulwa yalu nganinyimuku nanankanyi yajinyi mulijinyi. Manjijbayi Jisus kingkarri nanankurri yajiyurri Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, baki badajbayi nanda mambuka wuwarranyi, niji Sayidin. Badajba nyuli nangandurri Jisusyurri, baki balanja nyuli.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index