Search form

Matthew 4:10

10Ngala mili jananganjayi Sayidin Jisuswanyi, kudanyu nyuli ngirrwa nangangi, “Barriwakiyi jilajba juju ngakinbunanyi. Wijbakiyi nganinji balanja. Yanybaka nayi barri nanda jangkurr najana Kudkanyi, ‘Ngawamba yingamali nyulu dujanya Kud. Nyulu wirimalaru bukambijuyngka yalungi. Marda ninjimi yanyba mududu nangangi baki brijbakimi nangangi. Marda ninjimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi nganyingkanyi. Marda ninjimi yabimba yaji ngawamba nangangi, miku yingkanyi jala miku dujanya Kud.’ Barriwakiyi barlba ngakinbunanyi. Ngayu yurlwangka nganyingkanyi jangkurranyi.” Nani barri jananganjayi Sayidin Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index