Search form

Matthew 4:15

15Nayi nyuli yarrijba, “Ngayu yanybaka yalungi jala jungku nanankuyanyina yajina, Jibulun baki Nabdali, nananyina walkurranyina yajina Kalili. Kudiyamuku yalu jungkuka karrurriybana nanaba bundalina niji Jurdan, baki kudiyamuku yalu jungkuka bayangarrinybana kanjana. Yalu jungkuka yalunginyina ngurranyina yajina. Ngayu yanybaka yalungi jala yalu jungku nananyina yajina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index