Search form

Matthew 4:16

16Yalu jungku barrinani mungana yajina. Nani yalu jungkuka barrinani mungana yajina, mikungangi yaliyi jingkijba Kud. Ngala badajbaja yingka yalundurri. Janyulu badajba yalundurri, baki janyulu barrinani mirnbi yalungi, yalu naykanyi yaji. Nanangini yingkawanyi janyulu milidimba yalunya nangangi Kudkanyi, baki jayalu jingkijba Kud. Jayalu jingkijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi.” Barriwa. Nani yanybayi jangkurr najana Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index