Search form

Matthew 4:17

17Ngala jungkuyi Jisus nanaba Kabirnayum, baki milidimba nyuli yalunya nangangi Kudkanyi. Yanybayi Jisus yalungi, “Nanijba barri yuku narri jungku kunyba nangangi Kudkanyi, baki janyulu lalanba narrinya Kudwanyi. Wijba narri jungku balki. Yangkalamba janarringka narringinbunanyi balkinanyi yajinanyi, baki janarri kuyu nayinda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Jungku janarri kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Ngindu janarringka muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Kuyu janarri nayinda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi, baki janyulu lalanba narrinya yurrngumba barri.” Nani barri nyuli milidimba yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index