Search form

Matthew 4:23

Kunymambayi yalunya kajamuku Jisuswanyi.

23Jilajbayi Jisus nananyina walkurranyina yajina Kalili. Nyulili jilalajba kajayurri jurjyurri, bakili milidimba yalunya nanaba. Milidimba nyulili yalunya kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi, nyulu lalanbawarr ngambalangi. Bakili nyulu kunymamba kajamuku jalili yalu lunji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index