Search form

Matthew 4:24

24Kajamuku jalili jungku nananyina walkurranyina yajina niji Siriya, yali manku jangkurr nangangi Jisuskanyi. Manku yali jangkurr nangangi, bakili yalungka yanyba nangangi. Bakili kuyu kajamuku jalili yalu lunji nangandurri. Baki kunymamba nyuli yalunya Jisuswanyi. Kudiya yali balkijba muwa, kudiya yali balkijba kulaji, kudiya barri miku yalungkiyanyi ngirringirrikimba mankanyi, kudiya yalu wuwarryudi mankanyina. Lunji yali yanina yanina ngalyayudi. Kuyu yalunjali nangandurri Jisusyurri, baki nyuli kunymamba yalunya bukambiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index