Search form

Matthew 4:3

3Baki nanda mambuka wuwarranyi Sayidin, nyuli jilajba nangandurri Jisusyurri balanjanki. Yanybayi Sayidin nangangi, “Ninji barri birrkalanyi. Mikuyaji mamanyi nganyindu. Wanyingkanyi ninji miku wudumba mama. Najbakiyi nayinda dungalamuku wayka jambana. Jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi, baki jirrinybakiyi yalunya, yalungka yangkalambiji mamanyi. Waluku jalija yalu jungku dungala, ngala jayalu jungku barrinani mama, ninji jarrkanyi nanda barrinani damba. Jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi, baki ninji ngiruka yabimbikanyi yaji nani barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index