Search form

Matthew 4:4

4Ngala jananganjayi Sayidin Jisuswanyi, “Miku ngayiyi yabimba nanda jala ninji yanyba. Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nayi, ‘Mardakimi nganinyi miku nulijba ngawamba mamanyi, ngala marda nyulimi nulijba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Marda nyulimi kudanyu nulijba bukamba nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi.’ Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index