Search form

Matthew 4:6

6Yanybayi Sayidin nangangi, Jisuskanyi, “Jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi, baki bulbulngijbakiyi wayka. Bulbulngijbakiyi juju wayka jambarri, jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi. Yanybaka jangkurr Kudkanyi nayi barri, ‘Jirrinybayi yalunya Yanjilmuku Kudwanyi. Nyuli jirrinyba yalunya, yalu lalanbiji ninya. Miku ningiyi munyajba linjumbikurri nganyingka. Kudanyu ningaja lalanba yurrngumba barri.’ Nani yanybaka jangkurr Kudkanyi, baki nanankardi jaliyi ninji bulbulngijba wayka jambarri, baki janinyalu lalanba Yanjilmukunyi. Miku nganyingkiyi linjumba mankanyi, jaliyi ninji dujanya nangangi jandanyi Kudkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index