Search form

Matthew 5:1

Milidimbayi yalunya Muramuku Jisuswanyi.

1Kajamuku yali jilajba nangandu Jisusnyina, walkurra muramuku. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki mankumanku nangki, janyulu milidimba yalunya. Kirrijba nyuli kingkarri dungalana, baki jungkurrijba nangki jambana. Jilajba yali nanganginmuku kandimuku nangandurri, baki jungku yali walu nangandu. Baki walkurra muramuku yali jungku nanaba nangandu marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index